семейно и наследствено право от адвокат Орлин Боянов

Основни сфери на дейност

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И ПРОЦЕС

ТЪРГОВСКО ПРАВО

ВЕЩНО ПРАВО

ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

ТРУДОВО ПРАВО

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

Устни и писмени КОНСУЛТАЦИИ по въпроси от семейното и наследственото право;

БРАЧНИ ДОГОВОРИ;

Защита по дела за РАЗВОД, родителски права и лични отношения, осиновявания, издръжки и др.;

Съдействие и защита при доброволни и съдебни ДЕЛБИ;

Оспорване на завещания и дарения, нарушаващи квотите по Закона за наследството;

Консултации, изготвяне на документи и съдебна защита по ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ;